Zápis z jednání u 3. Kulatého stolu 2.3.2013

06.03.2013 21:13

Jednání u kulatého stolu dne 2. 3. 2013, Tyršova 6, Praha 2
čas: 9:00 až 15:00

Účast: 12 osob, hlásících se k:

 1. SKDE: H. Svobodová, R. Bodláková, Z. Ponert, M. Cach, M. Gaydoš, R. Kubiska

 2. Jednotlivci: V. Fedorik, A. Nová, R. Fromlová

 3. NWOO: J. Korál

 4. OCCUPY: E. Hůlková

 


 

Jednání bylo svoláno Myšlenkovým proudem Skutečná demokracie v součinnosti s odbory, za účelem nalezení shody nad jednotlivými BODY PROGRAMU (viz Pozvánka na 3. Kulatý stůl). Sál byl propůjčen na přesně omezenou dobu, proto se diskuze směřovala pouze na body podle programu z pozvánky.

Jednání uvedl pan Zdeněk Ponert. Přítomní se v naprosté většině již drželi témat a jednání tak mělo kvalitnější průběh. Průběh jednání bude zpřístupněn na videozáznamu, pořízeném na místě NWOO.

1. Volební systém:

Bylo navázáno na závěry druhého kulatého stolu. Přítomní konstatují, že nový volební systém, postavený na základě návrhu SKDE (viz zápis z 2. kulatého stolu) doporučují k celonárodní diskuzi všemi dostupnými způsoby, vč. ustanovení o pokračování volby systémem voleb u „kulatých stolů“ už jen mezi občany, zvolenými v 1. kole. Bylo vyzdviženo, že tento systém umožňuje mj. snadnou odvolatelnost občana, z kterékoliv úrovně „kulatého stolu“, ze které byl vybrán a delegován do vyššího kola.

Tak jako na 1. a 2. setkání byly prodiskutovány všemožné podrobnosti týkající se praktické funkce tohoto návrhu volebního systému.

Do další diskuze se počítá s oslovením odborů a dalších občansky aktivních skupin k setkání nad konkrétními návrhy volebního zákona a způsoby jeho prosazení.

Odsouhlaseno všemi přítomnými.

2. Referenda.

Byla diskutováno následující:

 1. byla potvrzena shoda na tom, že referendum by měl být svrchovaný nástroj rozhodování občanů o věcech veřejného dění a tedy, že zákon o referendu musí být pro státní orgány závazný

 2. počet podpisů pro vyvolání referenda musí být minimálně v rozmezí 50 tis. Osob až 1% z oprávněných voličů

 3. předmětem referend na celostátní úrovni mohou být dva základní typy rozhodnutí:

a) Referendum k iniciaci nového zákona nebo zamítací referendum k zákonu navrženému zastupiteli.

b) Referendum k iniciaci nebo zamítnutí konkrétního postupu vlády, resp. Ministerstva

- často diskutovaná otázka odvolatelnosti zastupitele na základě referenda by byla řešena v rámci nového volebního zákona, kdy by byli zastupitelé odvoláváni těmi, kteří je zvolili, na základě příslušných volebních obvodů. K tomuto by patřila i možnost rozpustit vládu a parlament, vypsat nové volby, odvolat prezidenta, apod.

- referendum se nesmí konat v otázkách, které jsou v rozporu s listinou základních práv a svobod

 1. před vyhlášením referend musí být zákonem stanovená vyvážená mediální propagace předmětu referenda

 2. platnost referenda: vzhledem k různosti názorů je tato věc ponechána k další diskuzi. Výhledově může být platnost referenda vyhlášena až poté, co se PRO vysloví nadpoloviční většina z oprávněných voličů. Podle současné momentální politické situace ale může být dočasně tolerována platnost i tehdy, pokud se PRO vysloví menší část oprávněných voličů.

 3. byla diskutována možnost povinné účasti v referendu za současného uzákonění možnosti vhodit „bílý lístek“ na znamení nesouhlasu s otázkou referenda. V tomto ohledu též nebylo dosaženo shody.

 4. K praktickému provedení zákona o referendu se navrhuje inspirovat se u současných návrhů zákona o referendu od některých vládních stran a u současného zákona o místním referendu

 5. k diskuzi se nedostaly návrhy týkající se upřesnění technické stránky referend, např. možnost elektronického hlasování, omezenou platnost výsledku referend, nebo strukturovaných referend a dalších metodik přímé demokracie pomocí systému referend, avšak tyto otázky má smysl projednávat až v širším odborně zaměřeném kruhu

 6. podobně jako u návrhu volebního zákona, tak i u návrhu zákona o referendu se počítá s postupnou organizací dalších aktivních skupin usilujících o jeho prosazení

 7. Metody prosazení zákona o referendu se nabízejí tyto:

   1. vzhledem k tomu, že možná bude na jaře nebo začátkem léta schválen současný návrh zákona o referendu od K.Peak s nezávaznými 250.000 podpisy, tak pro tento případ běží petice k tomuto referendu, viz: http://www.petice6612.cz/

   2. do té doby je možné tlačit na současné poslance, aby tento návrh změnili

   3. další možnost je usilovat o to, aby ve volbách do PSP v r. 2014 uspěly strany, které budou mít referendum v programu a budou ho prosazovat

   4. třetí možností je tlak ulice, tj. občanských iniciativ, odborů a spolupracujících médií na celkovou změnu politického systému

Všechny tyto cesty jsou náročné a pracné, nicméně některé z nich budou muset uspět.


 


 

3. Následující kulatý stůl se bude konat : Místo a čas budou upřesněny

Svolavatelé opětovně připomínají účastníkům, že i následující "kulatý stůl" je svoláván s konkrétním programem, nikoliv k prezentaci libovolných témat. Ta mohou být projednávána až tehdy, kdy dojde k ukončení diskuze nad stávajícími tématy.

Do té doby by měly být dopracovány konkrétní návrhy k volebnímu systému a referendu a svoláni k diskuzi zástupci odborů.


 


Zapsal: Ing. Miroslav Gaydoš

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden