VYJÁDŘENÍ K HOLEŠOVSKÉ VÝZVĚ

08.07.2012 10:39

VYJÁDŘENÍ K HOLEŠOVSKÉ VÝZVĚ

A JEJÍMU "PROVOLÁNÍ K NÁRODU"

 

Lidé, kteří zradili sebe sama, se odvolávají na národ, který také zradili. Co to mají za morálku, že čest a pravda je pro ně něčím naprosto cizím?

Holešovská výzva

30. března 2012

Provolání k národu

Programové prohlášení a základní tematické vize občanské iniciativy

Nežijeme ve svobodné demokratické společnosti a celá řada občanů dosud nenašla odvahu se veřejně vyjádřit a projevit svůj hněv. To chtějí, aby nastal boj? My (v SKDE) chceme jít a půjdeme pokojnou cestou, a národ s námi. Boj je zlo proti zlu, a to nikdy nic nevyřešilo. Naší zbraní je myšlenka a pozvednutí sebevědomí ztýraného člověka, který má obavy. Chápeme, že nikdo nechce vystavovat sebe a svoji rodinu případným možným slovním i jiným útokům ze strany okolí. Pokud lidé nepřevezmou odpovědnost za své jednání, do té doby budou otroky, byť i byli formálně svobodní. Společnost je roztříštěna a panuje skrytá forma strachu, kterou mnoho z nás nedokáže popsat a vyjádřit. Dobrý člověk s tím nemá problém, lump ano. Z těchto důvodů Vás prosíme o vyjádření podpory našeho provolání, a to následující formou. V neděli dne 15. dubna ve 20,00 hod. zhasněte všechna světla ve svých bytech, chatách a provozovnách a odpojte také všechny elektrické přístroje alespoň po dobu  5 minut!!! Jen zločinec vyhledává tmu a bojí se světla. My ze Skutečné demokracie nejsme těmi, kdo ustupují tmě, natož abychom jí vyhledávali. Toto se samozřejmě netýká provozů s nepřetržitou činností a zařízení sloužících integrovanému záchrannému systému. Tímto způsobem můžeme dát jednoznačně najevo, kolik domácností a tedy i obyvatel – občanů požaduje změnu systému tak, jak je naznačeno níže. Uvědomte se prosím navzájem!!!

                               Sametová revoluce v r. 1989 dávala lidem velkou naději. S cinkáním klíčů pobouřených občanů odcházeli ze svých úřadů ti, kteří vedli zemi nedemokratickým způsobem a izolovali český stát od demokraticky se vyvíjejících zemí na západ od našich hranic. Pod příslibem zavedení demokracie, svobody a slušnosti se lidé shromažďovali na náměstích a věřili, že polistopadový vývoj zabezpečí všem slušný život bez mafiánů, zlodějů a podvodníků. Již v průběhu několika porevolučních měsíců se chopili moci bývalí komunisté, estébáci, veksláci a jiné závadové osoby, které v předcházejícím režimu neměli možnost realizovat své mafiánské úmysly. Tito lidé vstoupili do politických stran, převzali ekonomickou moc, za podivných okolností zprivatizovali podniky a rozvrátili dosud fungující zemědělství i potravinářství, a to vše jen proto, aby zbohatli individuálně na úkor nás všech, kteří jsme chtěli budovat prosperující stát. Celý tento systém převzetí moci postkomunistickými vládci byl pečlivě připraven. To nebyli lidé LISTOPADU, to byli zločinci, kteří využili situaci stejně, jako se jí dnes snaží využít i tato Holešovská výzva, která evidentně kolaboruje a spolupracuje s režimem, který o žádnou změnu nestojí. Listopadová sametová revoluce byla opět poctivým lidem ukradena, její skutečné cíle a záměry zmanipulovány a skutečné následky tohoto stavu se v posledních měsících projevují v takové síle a rozsahu, že se opět musejí poctiví lidé, občané aktivizovat a scházet na demonstracích. Jde o chybu nás všech, že jsme dovolili to, před čím nás varoval Karel Kryl. Nejde o to, že nám cosi bylo ukradeno, jde o mnohem víc. Že jsme to dovolili. Stalo se tak proto, že jsme byli lhostejní k tomu, abychom spolu se svobodou přijali i ODPOVĚDNOST za tuto svobodu! Nemoc celého systému není pouze selháním jedince, již není důležité, která strana vyhraje volby, protože v pozadí každé z nich stojí lobbistické a finanční skupiny vyvíjející tlak s cílem privatizovat státní moc a demokracii převést pouze do roviny obecných proklamací. Podle našeho názoru není řešením vyměnit politiky. Změna lidí nepomůže, protože systém je zkorumpovaný a silnější než jedinec. Náprava zevnitř není možná. Nemůžeme si být jisti, jestli má vláda s námi skutečně dobré úmysly, nebo je její rozhodnutí již předem koupeno. Základní ztráta důvěry mezi společností a vládní elitou je něco, co společnost rozkládá a vede do ulic. Podle posledních průzkumů veřejného mínění stávající české vládě důvěřuje jen 10 % oprávněných voličů – občanů. Za tohoto stavu vláda ztratila mandát a navíc činí kroky, které tuto zemi dehonestují a rozkrádají. Aféry posledních týdnů se dotýkají vlády, prezidenta, ale především politických stran, jejichž kandidáty jsme při posledních volbách zvolili, ale oni důvěru lidí zklamali. Z tohoto tedy jasně vyplývá, že ani případné, byť předčasné volby postavené na stávajících principech a mechanizmech nemohou nic vyřešit. Jediným možným vyústěním stávající krize politické, ekonomické, ale také morální, může být jedině zásadní náprava, korekce a nastavení zpětných vazeb stávajícího systému. Západní demokratická společnost není produktem samovolného působení tržních sil. Jde o výsledek komplikovaných sociálních, ekonomických, politických a kulturních procesů. Její základní strukturu tvoří rovnováha mezi svobodou, rovností (spravedlností) a bratrstvím (společenskou solidaritou). Tyto hodnoty je třeba nejen neustále obhajovat, ale také je nutno je přiměřeně reformovat, aby obstály i v nových společensko-ekonomických podmínkách. Zde je sice správně pojmenován problém, ale není zde ani slovo o tom, jak ho řešit. To, že se musí tento problém řešit pomocí odborníků na vysoké mravní úrovni, tu není ani zmínka. Takže jinak řečeno, jde jen o blbnutí lidí.

 

                Celý proces demontáže stávajícího zkorumpovaného systému musí provést lidé zdola demokratickou ústavní cestou, bez krve, násilí a chaosu. Prvořadou roli sehraje v příštích týdnech odhodlanost českých občanů shromáždit se na náměstích a dát tímto způsobem jasně najevo, že stávající poměry jsou již neudržitelné. Vyzýváme touto cestou vládu ČR, obě komory Parlamentu ČR a také hlavu státu, aby neprodleně zahájila jednání u kulatého stolu s demokratickými silami, které představují především občanské iniciativy, občanské hnutí, odbory a další organizované skupiny občanů. A jsme opět u téhož. Žádné občanské hnutí, žádné tak zvané odbory, které jsou navíc naprosto zkorumpované, ani žádné občanské hnutí nenavrhuje vytvoření zástupců přímo z lidu. Jediní, kdo se k tomu staví čelem, jsou lidé ze Skutečné demokracie, kteří jsou pochopitelně vším a všemi blokováni a je jim znemožňován přístup do masmedií a to přesto, že o nich už referují i zahraniční agentury. Jak již bylo zdůrazněno, většina občanů požaduje jiný systém vládnutí, a tak je legitimní požádat vládu, parlament i prezidenta o dobrovolné ukončení funkčního období i mandátu.

 Náš návrh jednotlivých kroků: Není pravdou, že by občanská společnost nebyla schopna vytvořit racionální předpoklady pro převzetí moci a krizové řízení společnosti. Po demisi zmiňovaných orgánů bude ustavena krizová vláda složená z veřejně známých a uznávaných odborníků.  Jde o demagogii. Známý a uznávaný odborník není odborníkem, který nutně ctí morální hodnoty a pro kterého čest a pravda jsou závazné. My z SKDE chceme takové odborníky, kteří jsou zárukou jak odbornosti, tak i morálky. Tato vláda bude mít omezený mandát na omezenou dobu. V této době se připraví novela ústavy, ve které bude zakotven i jednokomorový parlament a nová struktura voleb. Krizová vláda bude stát řídit prostřednictvím závazných usnesení, která musí být parafována Ústavním soudem, Nejvyšším státním zastupitelským a také Nejvyšším správním soudem. Tímto bude garantováno, že jakékoliv usnesení vlády bude ústavní a spravedlivé. Jde opět o demagogii. Vláda musí vládnout odpovědně, a její rozhodnutí musí odpovídat vůli lidu ve smyslu moudrých rozhodnutí. Orgány, které jsou zde jmenovány, tedy Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a také Nejvyšší správní soud, jsou orgány kontrolní, které jsou momentálně zcela pod kontrolou stávajícího systému. Pokud by se skutečně takovýto KOČKOPES vytvořil, pak nejenže nebude funkční (kontrolní orgány nemohou vládnout), ale ani nebude tím, kdo by rozhodoval ve prospěch lidí a to proto, že zmiňované orgány jsou orgány současného systému, který se dá v nejlepším případě označit za systém oligarchie s totalistickými prvky. Do jednokomorového parlamentu – kongresu – se sníženým počtem poslanců – reprezentantů – budou voleni lidé takovým způsobem, aby jako jednotlivci obstáli před voličskou veřejností, budou to tedy osobnosti prověřené voliči v daných regionech a navíc povinností každého kandidáta bude předložit čisté lustrační osvědčení a trestní rejstřík bez záznamu. Podmínkou bude, aby tento kandidát měl v daném volebním okrsku trvalé bydliště – navrhujeme alespoň 3 roky. Kandidát rovněž dá souhlas s případným možným prověřením jeho osoby Národním bezpečnostním úřadem a bude podroben psychotestům, jakými procházejí v některých společnostech manažeři.  Zde je vidět, jak aktéři tohoto prohlášení se bojí lidu, jako čert kříže. Uvedené věci jsou opět jen lží a podvodem na lidech. My v SKDE navrhujeme, aby lidé byli voleni ze zdola, tedy nejen bez politických stran, které se mohou změnit v zájmové kluby, ale i bez kandidátů a to prostě tím, že lidé na volebním shromáždění patřičného okrsku si sami určí, komu dají svůj hlas a tím i důvěru, aby stanul v čele souručenství. Mohou jmenovat (volit) kohokoliv s výjimkou sebe sama. Takový člověk, který získá největší počet těchto hlasů, má také pochopitelně i největší důvěru těchto voličů. Důvěra je ale něco jiného, nežli kalkul těch, kdo nás chtějí ovládat. Důvěra je důvěra a ta také zavazuje. Pak můžeme mluvit o skutečných volbách.  Psychotesty jsou zde od toho, aby prověřily daného člověka. Na co asi ho budou prověřovat lidé, kteří selhali, kteří lhali, kteří jsou těmi, kdo se otáčí ve větru jako korouhvička. Nebudou ho snad prověřovat spíše na oddanost jim samotným, na oddanost moci a penězům? Psychotesty ano, ale je nutné říci také, na co se dotyčný bude prověřovat. My navrhujeme vedle odbornosti prověřit také morálnost, čest a pochopitelně to, že dotyčný chce sloužit a pracovat pro druhé. Navrhujeme, aby pro něj úplatek a korupce bylo cosi nepřijatelného. Za předpokladu výrazného zapojení orgánů místní samosprávy mohou volby proběhnout v poměrně krátkém časovém úseku. Zvolený kongres reprezentantů vybere ze svého středu kandidáty do národní vlády (navrhujeme sedmičlenné).  Není rozhodující, jak se vláda bude nazývat. Zda to bude Vláda, Rada či cokoliv jiného. Není rozhodující, kolik bude mít členů. To co rozhoduje je odbornost a mravnost tak, jak již bylo naznačeno výše.

Navrhujeme veřejnou a odbornou diskuzi na téma redukce počtu současných ministerstev, zefektivnění jejich činnosti a snížení počtu úředníků v nich pracujících.

Platy všech ústavních a vládních činitelů nesmí překročit stanovený násobek průměrné měsíční mzdy. Budou vypláceny pouze prokázané, nikoliv paušální náhrady do stanovené maximální výše.

Navrhujeme posoudit a přehodnotit kompetentními osobami místních samospráv dosavadní členění ČR podle krajů a stávající systém krajských úřadů delimitovat a větší pravomoce  delegovat  na konkrétní města a obce. Rovněž rozpočtové určení daní bude přetransformováno do podoby odpovídající stávajícím požadavkům měst a obcí a finanční příspěvky budou poskytovány přímo ministerstvem financí na konkrétní účty měst a obcí bez jakýchkoliv mezičlánků. Samosprávám měst a obcí bude dále poskytnuto i oprávnění pro flexibilnější výběr místních daní a poplatků. Nepotřebujeme stanovovat nějaké násobky průměrné měsíční mzdy, ale konkrétní přiměřené odměny. Lidé, kteří pracují pro druhé, a kteří v tom vidí smysl své činnosti, potažmo života, nejsou lidmi, kteří vyžadují desetinásobky či vícenásobky průměrných mezd, které zde ani nejsou specifikovány.

 

 

                To, co nyní prožíváme, není jen ekonomická krize, ale především hluboká všeobecná a morální krize stávajícího politického systému. Je nezbytné, aby budoucí vláda věnovala pozornost především těmto oblastem:  Pozor, o morálce zde mluví lidé, kteří zradili a rozbili Národní radu, kteří neváhali se zapojit do spolupráce se stávajícím systémem a tím zradit myšlenku – PROTI VŠEM POLITICKÝM STRANÁM.

 

TRANSPARENTNOST POLITIKY

Politika – politický systém je nástrojem politické moci a podle Ústavy ČR (čl. 5) je výsledkem volné soutěže politických stran respektujících demokratické principy. Potíž je ovšem v tom, jak jsou ony demokratické principy kodifikovány. Ve skutečnosti se deklarují spíše frázemi než době odpovídající praxí. Jejich věcný obsah se účelově pozměňuje a platí mnohdy heslo: co není zakázáno, je přeci dovoleno (Ústava ČR, čl 2 bod. 4). Jak tedy onu vzývanou transparentnost prakticky uskutečňovat a v jakém časovém horizontu. Kdo by ji měl prosazovat a jakými prostředky? Dnešní politici? To by rozhodně nebylo řešení bez zjevných konfliktů zájmů. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byla provedena důsledná kontrola toku finančních prostředků v jednotlivých politických stranách, aby byl proveden audit a také inventura veškerého movitého i nemovitého majetku. Pokud politická strana neprojde takovým auditem, nemůže dále pokračovat ve své činnosti, protože by její činnost byla v rozporu s platnými zákony. Strana by musela požádat o novou registraci a musela by začít svoji činnost z bodu 0. Pro činnost všech politických stran by byla nastavena naprosto jasná, průhledná a transparentní ekonomická pravidla a byl by také nastaven přísný morální kodex, jehož porušení by rovněž mohlo vést k ukončení politické strany, hnutí či iniciativy. A jsme u toho. Zde jde opět o demagogii. Ústava, která je v této zemi pouhým cárem papíru mluví přeci jasně o tom, že veškerá vláda patří lidu této země, ne politickým stranám nebo dokonce politikům. Mluví zcela jasně o tom, že jde o zastupitelskou demokracii, tedy o demokracii, kde jsou občané zastupováni těmi, které si sami zvolí. Nikde není řečeno, že to musí být ten nebo onen. Toto základní právo je zde hrubě zneváženo a zastupování lidu je mu upíráno tím, že mu je vnucován systém, který je nedemokratický. Politická strana, stejně jako šlechtický rod, je ZÁJMOVÁ skupina, a vše se liší jen názvem. Jde o oligarchii, nikoliv o demokracii. Upozorňuji, že demokracie je na zemi cca dva a půl tisíce let. Politické strany v dnešním slova smyslu sotva 150 let. Demokracie žádné politické strany nepotřebovala a nepotřebuje. Naopak, jsou jí na obtíž.

 

HLOUBKOVÁ REFORMA POLICIE A JUSTICE

Policie a justice jsou odjakživa nástrojem moci a pilířem státu. Co si lze pod hloubkovou reformou představovat? Rozhodně nechceme vyměnit všechny soudce, policisty a státní zástupce. Například činnost nejvyššího státního zástupce je příkladem profesionality s položením důrazu na princip: padni komu padni. Očistu v těchto orgánech by prováděly prověřené odborné komise za účasti zástupců občanské veřejnosti.

Ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti budou mimo přímou působnost vlády. Tyto orgány za dobu 22 let jednoznačně prokázaly, na jaké straně stojí. Očista těchto orgánů je nejenom žádoucí, ale naprosto nutná. Opět by zde nastoupil princip morálnosti, práva a spravedlnosti.

 

ZJEDNODUŠENÁ DAŇOVÁ SPRÁVA

Naším cílem je zprůhlednit a zjednodušit systém výběru daní a poplatků. Nedílnou součástí daňové politiky by bylo stanovení odstupňovaných daňových pásem s dodržením progresivnosti placení daní a poplatků v návaznosti na výši příjmu. Nepřekročitelnou podmínkou je zavedení majetkových přiznání u všech osob, jejichž celkový majetek činí v úhrnné hodnotě částku vyšší než 15 miliónů korun. Propadnutí majetku s nedoložitelným legálním způsobem nabytí. Opět jde o ohlupování lidí. Daňové přiznání lze vyplnit na jeden řádek a to díky kombinaci zisku a obratu. Od nepaměti stačilo, aby ti dole dávali pouze desátek ze svého výdělku. Něco jiného jsou ti, kteří jsou nahoře a ty dole využívají. Všude ve světě platí daně přibližně v rozmezí 40-60% svých příjmů. U nás jsou tyto daně několikanásobně nižší. Proč? Protože zátěž státu na svých bedrech nese lid a tito lidé "nahoře" si zde žijí doslova v daňovém ráji. Nemorálnost jejich snah o likvidaci mrzáků, bezdomovců a jiných chudáků je přímo příslovečná.

 

MASIVNÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Česká republika je také místem, kde působil Karel IV a Jan Amos Komenský. V duchu těchto tradic jsou také koncipovány naše představy o školském systému. Právo na vzdělání má každý a systém zápisného či školného považujeme za omezování svobody a demokratického rozvoje občana. Trestáno by bylo pouze zneužívání výhod vysokoškolského studia, jeho prodlužování a jiné nešvary. Již několik staletí je tu v podstatě neměnný způsob školství, který je založen na utrápeném učiteli a stresovaném žáku. Co víc. Jakákoliv stipendia běžná ještě i za První republiky jsou zde odbourána a vše je směřováno do systému byznysu. Nové systémy, které se tak ve světě osvědčily, a na univerzitách v USA a jinde po celém světě slaví obrovský úspěch, jsou zde zamlčovány, a přitom u kolébky těchto systémů stál i náš J. A. Komenský.  O systému vzdělání, o kterém je zde zmínka, nemají aktéři tohoto prohlášení sebemenší povědomost.

 

OBLAST SOCIÁLNÍ

Moderní demokratická společnost se musí nepochybně postarat o sociálně staré, nemocné a seniory. K tomu potřebuje prostředky, tedy peníze a tedy také výnos z daní, a to vše dlouhodobě bez dramatických výkyvů. Sociálně potřební nikdy nebudou mít možnost si sami stanovit, jak vysoké budou jejich požitky. Kdo tedy má být garantem spravedlivé dělby na daňovém výnosu? Je očividné, že by to měli být právě zvolení politici a politické strany. Do této oblasti by bezesporu bylo možno získat nemalé prostředky z černých peněz, které kolují každý rok v České republice ve výši téměř 400 miliard, ušetřilo by se mnoho peněz racionálními změnami obsluhy státu a nezbývá než podotknout, že po provedené revizi privatizačních projektů by bylo možno dodanit další stovky miliard korun. To je další hrubé zkreslení. Takže tito lidé, kteří zradili sami sebe, chtějí, aby staří lidé dostávali špinavé peníze? Přitom stačí zastavit nesmyslné tzv. reformy, které ze systému on line, vyvádějí (kradou) peníze.

 

CESTA K DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI 2012

Základní programové teze a zásady:

 

Ano přímé demokracii a samosprávě -  ne byrokratickému centralismu a aroganci moci Přímá demokracie je odnoží stávajícího systému, my chceme skutečnou, tedy opravdovou demokracii. Samospráva je samosprávou koho, přisluhovačů? Chceme skutečné zastoupení od lidí, kteří k tomu mají mandát. Viz výše.

 

Ano potřebným výdajům – ne státnímu plýtvání, tunelování a rozkrádání Takto vágní prohlášení si mohu přečíst ve všech novinách a přesto to nebrání zlodějině ani tunelování.

 

Ano osobní odpovědnosti – ne kolektivní nezodpovědnosti K tomu se také tato osobní odpovědnost musí přijmout a to nejen deklarováním, ale, a to především, zvýšením trestní odpovědnosti, odvolatelností a možností kontroly.

 

Ano zdravému životnímu prostředí – ne další devastaci přírody a krajiny  a zdravotního stavu obyvatelstva Opět jen vágní prohlášení, které si můžu přečíst i od těch, kdo přírodu devastují. Kde je tvrzení o tom, že veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím státu?

 

Ano církevním společnostem – ne bezdůvodnému a nepodloženému vracení majetku Církev je tu od toho, aby zajišťovala duchovní stránku vývoje člověka. Tomuto principu se dávno zpronevěřila a vrhla své úsilí na moc a majetek. Svého boha zaměnila za boha MAMONA stejně jako to dělá i FINANČNÍ SYSTÉM – moderní to hydra společnosti.

 

Ano ústavní demokracii – ne mafiánskému kapitalismu Vůbec neví, o čem to vlastně mluví. Tady není žádná ústavní demokracie a ani podle tohoto prohlášení by nic takového zde nemohlo vzniknout. V současnosti je zde u moci FINANČNÍ SYSTÉM, který je něčím, co se nejen odklonilo od demokracie, ale i od kapitalismu. Je to systém LETADLA, který je těsně před katastrofou.

 

Svobodný demokratický stát potřebuje vyspělou občanskou společnost tvořenou svobodnými a odpovědnými občany. Demokracie občana nemůže spočívat jenom v tom, že si jednou za pár let zvolí své zástupce, kteří pak za ně rozhodují. Mezi státem a občanem musí existovat dohoda, že zkorumpovaný politik je odvolatelný a také musí být dodržována zásada, že občan tu není pro politiky, ale politici slouží občanům. Princip veřejné služby musí být zakotven v morálním kodexu jako nejvyšší a nedotknutelný prvek demokratického systému. To je pěkná fráze. Z toho, co zde bylo řečeno v tomto provolání, je jasné, že také frází zůstane. Aktéři nemají tušení co to je osobní odpovědnost za věci veřejné, a jediné o co se snaží je, aby rozvrátili myšlenky skutečné demokracie. To je ovšem již nemožné. Myšlenka Skutečné demokracie zvítězila na Islandu a zvítězí i ve střední Evropě a to i přes snahu všech možných konfidentů.

Obecní samospráva je základní stavební konstrukcí demokratického systému a není pouhým přívěškem státní správy.  Opět demagogie. Pokud budou zvoleni lidé tak, jak je zde podle SKDE naznačeno, pak automaticky vytvářejí to nejlepší, co existuje. Nepotřebuji deklarovat žádnou další samosprávu, neboť lidé sami o sobě jí vytvoří zcela automaticky. Arogantní centralismus bere lidem aktivitu a zahání poctivého občana k pasivitě a nezájmu o dění ve společnosti. Právo občana na informace je sice garantováno ústavou a zákony, ale není dodržováno v praxi a sankce neodpovídají závažnosti v případě utajování informací, na které má občan ze zákona právo. Bezpodmínečným požadavkem je přijetí zákona o státní službě.

Obnovení důvěry veřejnosti v justici a policii bude jedním ze základních cílů nové exekutivy i moci zákonodárné. Respekt a důvěru i úctu k zákonu a jeho představitelům získá společnost pouze rychlým, rozhodným a rovným prosazováním práva. Důvěra může být nastolena pouze tehdy, když lidé budou mít důvěru k těm, kdo stojí v čele jejich společnosti. Důvěru, stejně jako Lásku a jiné vyšší hodnoty si nelze vynutit. Tito hodnoty lze získat jen dlouhodobým úsilím.

V oblasti podnikání je trvalým úkolem a naším zájmem vytvářet rovné podmínky pro účast ve výběrových řízení na státní zakázky. Odmítáme jakékoliv manipulování při výběrových řízení a pro tuto oblast bychom navrhovali zpřísnění trestů za hospodářské delikty. Veškeré státní a veřejné zakázky budou plně povinně pod informační kontrolou veřejnosti. Pro zadavatele bude platit povinnost zveřejňovat veškeré informace o těchto zakázkách včetně vybraných vítězů výběrových řízení a jejich výsledných cen. V případě převedení výkonu a realizace těchto zakázek nad stanovený limit jejich celkového objemu na jiný subjekt, odejmutí realizace této zákazky. Opět je to jen vágní prohlášení. Jediným obratem a to tím, že zakázka bude svěřena někomu z Kypru nebo čert ví odkud, postavím celý výběr na hlavu. Musí tu být řádné kontrolní orgány, a to z neúplatných lidí, kteří jsou zvoleni naznačeným způsobem, který je popsán výše.

V oblasti veřejných financí a daní navrhujeme provést audit státního rozpočtu i státní pokladny. Na tomto auditu se mohou spolupodílet mimo jiné Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a rovněž Národní bezpečnostní úřad a samozřejmě jednotlivé finanční úřady. Je bezpodmínečně nutné dohledat účty českých občanů v zahraničí, kde jsou uloženy finanční prostředky získané nezákonným způsobem. Nastal rovněž čas, kdy si opasek musí utahovat stát, úředníci, ministři, poslanci a nikoliv občané. Audit budou provádět orgány, které se spolupodílely na stavu destrukce. No to už snad ani nestojí za komentář.

 

V oblasti zemědělství a výroby potravin chceme dosáhnout soběstačnosti zásobování  vnitřního trhu kvalitními českými zemědělskými produkty. Obnova zemědělských statků musí proběhnout s výraznou podporou státu soukromému sektoru, abychom žili zdravě i jedli zdravě. S tím také souvisí přísná ochrana krajiny, lesů i vodních toků.  Zase jen vágní prohlášení. Jak to udělat tento odstavec vůbec neřeší. Naše návrhy jsou konkrétní a cílené. Víme jak vyvést zemědělství z krize a nejenom zemědělství.

Bytovou otázku považujeme za základní součást důstojného lidského života. Podpora startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a novomanželské půjčky pro vybavení domácností mladých rodin považujeme za zcela samozřejmou povinnost demokratických plánovacích mechanismů. Rodina je základem státu a její podpora musí být zabezpečena vícezdrojově a k tomu musí být také vytvořeny projekty státní podpory. Totéž v bleděmodrém. My trváme na tom, že člověk má právo na důstojný život, do jehož rámce pochopitelně patří i právo na přiměřené bydlení.

                Současné tzv. zdravotnické reformy jsou ve skutečnosti hlavně právním podkladem k drastickému omezení stávajícího počtu nemocnic, ambulancí specialistů i ordinací praktických lékařů. Důvodem je uspořit peníze na běžné zdravotní péči, a tok takto uspořených peněz pak nasměrovat do privátní sféry.  HV zastává názor, že  zdravotní systém by měl být založen na solidaritě a rovných právech pro všechny občany.  Všichni občané by měli být pokryti stejným balíčkem standardní péče a také stejným způsobem stanoveného  pojištění. Za místní a cenovou dostupnost, stejně jako za kvalitu zdravotní péče musí odpovídat  stát. To znamená, že musí být vytvořena síť státních nemocnic, které budou tyto služby garantovat. Dále mohou v systému fungovat privátní specialisté, praktičtí lékaři a stomatologické služby. Privátní pojištění by mělo zajistit hrazení tzv. nadstandardních služeb. Jedna zdravotní pojišťovna garantovaná státem bude transparentně financovat zdravotnictví. Pokud se zabrání odlivu  peněz ze systému zdravotního pojištění, nebude nutné, aby důchodci, děti a  všichni potřební platili za léky a zdravotní služby.

To jsou jen plané řeči. Zdravotnictví se musí vrátit k původnímu záměru. Tím je služba lidem. Znovu opakuji. Zdravotnictví je službou. Byznys, který z něj udělal současný systém, je zvráceností, a musí být okamžitě zastaven.

Jednou z priorit v oblasti záruk demokracie pro nás byla a vždy bude svoboda a nezávislost tisku a elektronických médií.

Holešovská výzva apeluje na všechny občany a prosí je, aby zachovali odvahu, svornost,  přátelství a vzájemnou slušnost. Pokud se spojíme, pak dosáhneme svých cílů klidnou, nenásilnou a demokratickou cestou.

Na podporu našich myšlenek nutně potřebujeme probuzení všech pokrokově smýšlejících osobností a inteligence.  

Politickou scénu, která je nyní projevem především morálního úpadku jednotlivců a skupin osob převést na společensko-politickou scénu, které bude výzvou pro inteligentní, poctivé, čestné a morálně pevné jedince ochotné dát svůj um a zkušenosti ve prospěch lidu.  Zloděj volá, chyťte zloděje. Nemravní lidé, kteří předali petice na úřad vlády, senátu, parlament a prezidenta s požadavky, které se kryly s úsilím Skutečné demokracie (SKDE), jí dnes zatracují, lžou a kličkují. Neunesli tíhu pravdy a tady teď vyzývají jiné, aby jí respektovali?

 

Holešovská výzva si v žádném případě neuzurpuje právo na to, aby tyto naše návrhy a teze byly pokládány za jediné správné. Předkládáme tyto naše návrhy jako naše vize k řešení situace a vyzýváme tímto ostatní subjekty odborné a politické scény k diskuzi nad těmito tématy a společnému formulování  těchto bodů.

Skutečná demokracie (SKDE) má vypracovaný program co poté. Mnohé věci zde v tomto provolání HV ani nebyly zmíněny, protože HV je nejen nezná, ale ve skutečnosti ani nikdy neprosazovala. Jsou to totiž požadavky, které vyplynou z hlubších souvislostí, o nichž HV nemá tušení.

 

ZA SKDE: Zdeněk Ponert, Antonín Mareš, ing. Miroslav Gaydoš.

 

Níže pak máte jména těch, kdo zradili společný postup a dali přednost spolupráci s masmédii, kde jsou jak doma se současným státem, pro který provádí stejnou službu jako organizace typu ProALT a jim podobných, které chtějí jen otrávit lidi, a přesvědčit je o tom, že to stejně nemá smysl.

 

V Centrále Holešovské výzvy ČR, sestavila a sepsala Výkonná rada Holešovské výzvy:

Ludvík Adámek, Ing. Vlastibor Čermák, CSc., Ing. Karel Fiedler, Mgr.  Jaroslav Popelka, Vlastislav Růžička

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ADMIN webu

P R A H A

tel.: neuveden